Co wpływa na Wysokość Raty Kredytu? .elementor-widget-container-steps { clip-path: polygon(25% 0%, 75% 0%, 100% 50%, 75% 100%, 25% 100%, 46% 49%); }

Co wpływa na wysokość raty kredytu?

Co się składa na ratę kredytu?

Dwuskładnikowa rata kredytu  zawiera w sobie:

 1. część kapitałową – odpowiadającą za zwrot udostępnionego kapitału kredytu;
 2. część odsetkową – odpowiadającą za wynagrodzenie banku z tytułu korzystania z kapitału.

Proporcje obu części w łącznej wysokości raty zależą od wyboru rodzaju rat:

 

– w przypadku rat równych – przez cały okres spłaty kredytobiorca wpłaca stałą kwotę, w tym część kapitałowa nie ulega zmianie, a część odsetkowa również nie będzie się różnić, pod warunkiem braku wahań wskaźnika referencyjnego (co w praktyce powoduje, że niezmienność wysokości raty kojarzona z wyborem tej opcji nie koniecznie będzie osiągalna w praktyce).
– w przypadku rat malejących – część kapitałowa jest w tym wariancie na stałym poziomie – natomiast część odsetkowa naliczana od pozostałego do spłaty kapitału systematycznie się zmniejsza, powodując systematyczne zmniejszanie wysokości raty kredytu.

monety

Kredyt ze zmiennym oprocentowaniem

W przypadku wyboru kredytu ze zmiennym oprocentowaniem, w ramach części odsetkowej istotną rolę odgrywają dwa elementy:

 • marża banku (zazwyczaj na stałym poziomie) oraz
 • element zmienny jakim jest wskaźnik referencyjny.

Ubezpieczenia do kredytu

Dodatkowo, wraz z ratą kapitałową często płacimy składki wynikające z dodatkowych produktów ubezpieczeniowych, do których posiadania obliguje nas umowa kredytu.

 

Mowa tu o ubezpieczeniu na życie lub ubezpieczeniu kredytowanej nieruchomości. Wysokość składki, uzupełniającej wysokość raty kapitałowej kredytu wynika z sumy ubezpieczenia, który często związany jest z pozostałym do spłaty kapitałem kredytu.

Umowa kredytu w złotówkach?​

Jak długo będziesz spłacać kredyt złotówkowy?
Jeśli masz umowę o kredyt o zmiennym oprocentowaniu,
sprawdź teraz BEZPŁATNIE, co możesz zyskać!​

Czas spłaty kredytu

Ostatni element z jakim należy się liczyć przy kalkulacji rat kapitałowych kredytu, to czas. Mowa tu o prostej zależności – im krótszy okres kredytowania tym wyższa rata kredytu, jak również im dłuższy okres kredytu, tym większą część rat stanowi część odsetkowa.

 

Jako, że część odsetkowa raty jest ściśle powiązana ze stopniem spłaty kapitału każda nadpłata kapitału kredytu powinna aktualizować harmonogram rat i w konsekwencji powodować ich obniżenie. Ewentualnie, konsekwencją nadpłaty może być utrzymanie wysokości rat na podobnym poziomie ale w zamian skrócenie okresu kredytowania.

Czy masz

Kredyt z klauzulą zmiennego oprocentowania?

analiza umowy złotówkowiczów

Masz kredyt hipoteczny w złotówkach? Sam nie wiesz, jakie są zapisy. Sprawdzimy Twoją umowę BEZPŁATNIE!

Przeanalizujemy i wyliczmy  roszczenia przysługujące Klientowi od banku.

Czy masz

Kredyt z odroczoną spłatą części należności?

analiza umowy złotówkowiczów

Masz kredyt hipoteczny w złotówkach? Sam nie wiesz, jakie są zapisy. Sprawdzimy Twoją umowę BEZPŁATNIE!

Przeanalizujemy i wyliczmy  roszczenia przysługujące Klientowi od banku.

Gwarancje

Co otrzymasz od

Votum Finance Help?

 • pomożemy skompletować niezbędną dokumentację,
 • przypadku odmowy wydania dokumentacji przez Bank lub wydania jej w niepełnym zakresie, przygotujemy Klientowi reklamację,
 • w przypadku odmowy wydania przez Bank dokumentacji po złożonej uprzednio reklamacji, przygotujemy oraz złożymy skargę do Rzecznika
  Finansowego.

Oszacujemy i sprecyzujemy przysługujące roszczenia o unieważnienie umowy.

Na podstawie dokumentacji określimy przysługujące Klientowi roszczenia z tytułu zastosowania przez Bank niedozwolonych postanowień
umownych, w oparciu o:

 • ustalenie sumy kwot pobranych przez Bank tytułem spłaty raty kapitałowo-odsetkowej (nieważność),
 • rzeczywisty okres spłaty,
 • parametry finansowe wynikające z umowy kredytu/pożyczki,
 • uwzględnienie zmienności oprocentowania, zgodnie z treścią umowy kredytowej/pożyczki
 • uwzględnienie całkowitej lub częściowej spłaty kredytu/pożyczki przed terminem spłaty określonym w umowie kredytu/pożyczki.

Zapewnimy reprezentację w postępowaniu przedsądowym i sądowym – w obu instancjach.

 • w oparciu o oszacowane roszczenia przeprowadzi postępowanie przedsądowe, poprzez wystąpienie w imieniu Klienta z reklamacją do Banku,
 • w przypadku nieuwzględnienia roszczeń w postępowaniu przedsądowym przez Bank, zapewni ich dochodzenie na drodze postępowania
  sądowego w obu instancjach przez pełnomocnika procesowego, tj. adwokata lub radcę prawnego,
 • sformułujemy roszczenie o zapłatę i stwierdzenie nieważności umowy kredytu/pożyczki z odroczonym terminem płatności,
 • sformułujemy roszczenie o zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie i zwrot opłat sądowych.

W przypadku prawomocnego stwierdzenia nieważności umowy, pomożemy w procesie wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej oraz danych z Biura Informacji Kredytowej.

 

W przypadku złożenia przez Bank skargi kasacyjnej, zapewnimy reprezentację Klienta przez pełnomocnika procesowego, tj. adwokata lub radcę
prawnego przed Sądem Najwyższym,

 • jeżeli Bank będzie dochodził od Klienta wynagrodzenia za korzystanie z kapitału udostępnionego
  na mocy umowy kredytu/pożyczki, w szczególności w przypadku uznania jej za nieważną, VOTUM Finance Help zobowiązuje się do powzięcia
  czynności zmierzających do wykazania bezzasadności roszczeń,
 • zapewniamy Klientowi dostęp do informacji o przebiegu wykonania Umowy poprzez konto elektroniczne udostępnione za pośrednictwem strony
  internetowej Portal Klienta dostępny 24h/7.

Zawsze masz dostęp do: