Czy Frankowicze wygrywają z Santander Bank Polska? .elementor-widget-container-steps { clip-path: polygon(25% 0%, 75% 0%, 100% 50%, 75% 100%, 25% 100%, 46% 49%); }

Czy Frankowicze wygrywają z Santander Bank Polska?

Grupa Kapitałowa Santander Bank Polska opublikowała raport za I kwartał 2023 r. Zysk netto wyniósł 1,19 mld zł i okazał się wyższy niż zakładały oczekiwania analityków.

Na bankowy wynik miały wpływ m.in. rezerwy zawiązane na ryzyko prawne związane z kredytami waloryzowanymi do waluty obcej. Zdecydowane zwiększenie tych rezerw nie powinno dziwić wobec aktualnych statystyk sporów sądowych z Frankowiczami. Kancelarie z Grupy Kapitałowej Votum prawomocnie wygrały w pierwszym kwartale 2023 r. 100% spraw przeciwko bankom Santander*.

ILE SPRAW FRANKOWYCH PRZEGRYWA SANTANDER?

Jak wynika z opublikowanego raportu, na dzień 31 marca 2023 r. przeciwko Santander Bank Polska SA i Santander Consumer Bank SA toczyły się 13.693 postępowania dotyczące „kredytów frankowych”. Tylko w pierwszym kwartale 2023 r. banki z Grupy Kapitałowej Santander zostały pozwane przez Frankowiczów 1468 razy. W tym okresie, 335 powództw zostało wytoczonych przeciwko tym bankom przez Kancelarie VotumGroup (co stanowi 22,82% wszystkich pozwów w sprawach frankowych otrzymanych przez Santander).

W bankowym raporcie wskazano, że „w 2022 roku oraz w pierwszym kwartale 2023 r. zaobserwowano zwiększoną ilość orzeczeń sądowych (w ramach których, dominuje linia orzecznicza wskazująca na nieważność umowy kredytu jako skutek abuzywności zawartych w umowie norm)”.

W pierwszym kwartale 2023 r. przeciwko Santander Bank Polska SA i Santander Consumer Bank SA zapadło 388 prawomocnych wyroków – z czego 378 (97,4%) było korzystnych dla Frankowiczów. Kredytobiorcy reprezentowani przez Kancelarie Grupy Kapitałowej Votum w I kwartale 2023 r. prawomocnie wygrali 83 razy. Każdy wyrok zapadły w tym okresie przeciwko Santander był korzystny dla Frankowiczów Votum i skutkował nieważnością umowy kredytowej.

bank

Czy warto zawrzeć ugodę z Santander?

W raporcie kwartalnym Santander odniósł się również do programu ugód dla Frankowiczów, wskazując, że bazą propozycji składanych kredytobiorcom są wytyczne przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z 2020 r. W drodze zawieranych ugód, kredyty waloryzowane do waluty CHF podlegałyby rozliczeniu jak kredyty złotowe z oprocentowaniem wg stawki WIBOR oraz marży.

Biorąc pod uwagę korzyści płynące z prawomocnego wyroku w zakresie stwierdzenia nieważności umowy kredytowej, należy wskazać, że tego rodzaju ugody nie stanowią rozsądnej alternatywy dla Frankowiczów. Nieważność umowy skutkuje redukcją salda zadłużenia do zera oraz zaprzestaniem spłaty rat. Jednocześnie, biorąc pod uwagę, że w zdecydowanej większości spraw udzielony kapitał jest już nadpłacony przez kredytobiorców, po sądowej wygranej zyskują oni jeszcze zwrot wpłaconej do banku nadwyżki. Nie sposób nie wspomnieć również o otwartej drodze do dodatkowych roszczeń kredytobiorców, o których w swojej ostatniej opinii wspomniał Rzecznik Generalny TSUE.

*wyroki prawomocne zapadłe w IQ 2023 r. w sprawach prowadzonych przez Kancelarie GK Votum przeciwko bankom z GK Santander