Frankowicze Santander pozwali bank w blisko 4 tys. spraw .elementor-widget-container-steps { clip-path: polygon(25% 0%, 75% 0%, 100% 50%, 75% 100%, 25% 100%, 46% 49%); }

Frankowicze Santander pozwali bank w blisko 4 tys. spraw w 2022 r.

Grupa Kapitałowa Santander opublikowała skonsolidowany Raport za 2022 r. W całym 2022 roku zysk netto grupy wyniósł 2,8 mld zł. Czyli był o 152% wyższy niż w 2021 roku. Oprócz danych finansowych władze Santander Bank Polska podały również statystyki dot. spraw frankowych. Bank odnotował wzrost zarówno po stronie liczby zainicjowanych postępowań sądowych, jak również wydanych rozstrzygnięć. Tym samym zdecydowane wygrane frankowiczów Santander zmusiły grupę do zawiązania kolejnych rezerw na ryzyko prawne dot. hipotek frankowych. Jakie rezerwy na wygrane frankowiczów posiada aktualnie Santander Bank Polska?

Ponad 12 tys. spraw sądowych p-ko Grupie Santander

Zgodnie z treścią sprawozdania rocznego, według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. Grupa Santander została pozwana w 12 225 postępowaniach dot. kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty CHF. Dla porównania na dzień 31 grudnia 2021 r. była to liczba 8 474 procesów sądowych. A to oznacza, że w samym 2022 r. frankowicze Santander pozwali bank w blisko 4 tys. spraw (dokładnie 3 751). Warto wskazać, że prawnicy z kancelarii z GK Votum wystosowali 1 018 pozwów, co stanowi 27,14% wszystkich wytoczonych powództw p-ko bankowi w minionym roku. Łączna wartość przedmiotu sporu, czyli roszczeń zgłoszonych przed kredytobiorców frankowych, przekroczyła kwotę 3,6 mld zł (dokładnie 3 609 610 tys. zł). Tym samym bank zawiązał z tego tytułu rezerwę na kwotę ponad 3,5 mld zł (dokładnie 3 557 253 tys. zł).

statystyki frankowicze

Rośnie liczba wyroków prawomocnych w sprawach Santander

W opublikowanym raporcie Grupa Santander podała, że w 2022 r. zaobserwowała zwiększoną liczbę orzeczeń sądowych. Jednocześnie wśród wydawanych rozstrzygnięć dominuje linia orzecznicza, wskazująca na nieważność umowy kredytu. Potwierdzają to sądowe statystyki. Ponieważ w 2022 r. przeciwko Grupie Santander zapadły 752 prawomocne wyroki. Co istotne spośród nich 94,8% było korzystnych dla frankowiczów. Jeszcze lepsze statystyki w tym zakresie odnotowała Grupa Kapitałowa Votum. W 2022 r. w sprawach Klientów Votum, którzy sądzili się z Bankiem Santander, pozytywny wyrok prawomocny uzyskało 99,3% kredytobiorców. Łącznie kancelarie z GK Votum uzyskały w ubiegłym roku 892 wyroki w sprawach p-ko Grupie Santander. Z tego 149 orzeczeń było prawomocnych, natomiast 743 rozstrzygnięcia zapadły przed sądami I instancji. Biorąc pod uwagę średni czas postępowania apelacyjnego, orzeczenia pierwszoinstancyjne powinny się uprawomocnić w 2023 r.

Czy warto zawrzeć ugodę z Santander Bank?

Władze banku poinformowały również, że konsekwentnie realizują założony plan zawierania porozumień z Klientami. Grupa Kapitałowa Santander, podobnie jak pozostałe banki, początkowo jednoznacznie negowała wszystkie pomysły dotyczące ugód z frankowiczami. Natomiast rosnąca liczba przegranych w sądach oraz konieczność poniesienia z tego tytułu wysokich kosztów, spowodowały, że bank przystąpił do procesu polubownego rozwiązania sporu.

Dotychczasowe propozycje ugód, które trafiały do nieznacznej części naszych Klientów, nie uzyskały naszej rekomendacji do ich zawarcia. Abstrahując od znacznie większych korzyści, jakie kredytobiorcy mogą uzyskać z tytułu stwierdzenia nieważności. To przewalutowanie kredytu na PLN i przejście na WIBOR, uznajemy za przejście z jednego ryzyka w drugie, czyli zmiany kursu w zmianę oprocentowania. Zasady gry może zmienić również ostatnia opinia Rzecznika Generalnego TSUE. Rzecznik wskazał, że prawo unijne nie stoi na przeszkodzie, żeby konsumenci mogli domagać się jakiejś formy rekompensaty za to, że to bank korzystał z wpłacanych przez nich środków. Oczywiście w tym zakresie musimy poczekać na wyrok TSUE i orzecznictwo sądów krajowych. Niemniej jednak pewne jest, że ewentualne zawarcie ugody z bankiem pozbawi możliwości dochodzenie tego rodzaju roszczeń w przyszłości.
Kacper Jankowski
Kacper Jankowski
Wiceprezes Zarządu Votum S.A.