Jakie elementy powinna zawierać umowa kredytu?

Weryfikacja spełnienia warunków formalnych przewidzianych dla umowy kredytu niepowiązanego z walutą obcą („w złotówkach„), wymaga porównania zapisów umowy z treścią przepisów obowiązujących w dacie podpisania umowy kredytu.

Z uwagi na to, że umowy kredytu (zwłaszcza zawierane w celu zakupu nieruchomości) mogą być wykonywane nawet przez kilkadziesiąt lat, poniżej zestawiamy treść ustawy prawo bankowego zarówno z dnia 31 stycznia 1989 r. która obowiązywała do wejścia w życie ustawy prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r., jak i ustawy późniejszej obowiązującej do dziś w lekko zaktualizowanej formule.

art.  27 Ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe (Dz. U. Nr 4, poz. 21)

1.Przez umowę kredytową bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie określoną kwotę środków pieniężnych, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, do zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w umownym terminie spłaty oraz do zapłaty prowizji od przyznanego kredytu.

2.Umowa powinna być zawarta na piśmie i określać w szczególności:

 1. kwotę kredytu,
 2. termin spłaty kredytu,
 3. oprocentowanie kredytu,
 4. zakres uprawnień banku związanych z wykorzystaniem udzielonego kredytu i zabezpieczeniem jego zwrotu,
 5. termin postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych.

art.  69 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 z późn. zm.)

 1. Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.
 2. Umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie i określać w szczególności:

 

 1. strony umowy;
 2. kwotę i walutę kredytu;
 3. cel, na który kredyt został udzielony;
 4. zasady i termin spłaty kredytu;
 5. wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany;
 6. sposób zabezpieczenia spłaty kredytu;
 7. zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu;
 8. terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych;
 9. wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje;
 10. warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.

W przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska, kredytobiorca może dokonywać spłaty rat kapitałowo-odsetkowych oraz dokonać przedterminowej spłaty pełnej lub częściowej kwoty kredytu bezpośrednio w tej walucie. W tym przypadku w umowie o kredyt określa się także zasady otwarcia i prowadzenia rachunku służącego do gromadzenia środków przeznaczonych na spłatę kredytu oraz zasady dokonywania spłaty za pośrednictwem tego rachunku.

Mając na uwadze powyższe, nie ulega wątpliwości, że definicja umowy kredytu i jej niezbędne elementy ewaluowały, jednak cechą wspólną obu przepisów jest spełnienie wymogu określenia zasad i terminu spłaty kredytu, w tym zasad dotyczących oprocentowania.

Czy masz

Kredyt z klauzulą zmiennego oprocentowania?

analiza umowy złotówkowiczów

Masz kredyt hipoteczny w złotówkach? Czy wiesz, że umowa może zawierać zapisy niedozwolone? Sprawdzimy Twoją umowę BEZPŁATNIE!

Przeanalizujemy i wyliczymy roszczenia, które Ci przysługują od banku.

Czy masz

Kredyt z odroczoną spłatą części należności?

analiza umowy złotówkowiczów

Masz kredyt hipoteczny w złotówkach zawarty w latach 1995-1999? Nie czekaj dłużej, napisz do nas. BEZPŁATNIE sprawdzimy Twoją umowę!

Nawet, gdy Twój kredyt już jest spłacony, możesz mieć szansę na odzyskanie swoich pieniędzy. 

Umowa kredytu w złotówkach?​

Jak długo będziesz spłacać kredyt złotówkowy?
Jeśli masz umowę o kredyt o zmiennym oprocentowaniu,
sprawdź teraz BEZPŁATNIE, co możesz zyskać!​
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin