Sankcja kredytu darmowego – odzyskaj pieniądze KROK PO KROKU .elementor-widget-container-steps { clip-path: polygon(25% 0%, 75% 0%, 100% 50%, 75% 100%, 25% 100%, 46% 49%); }

Sankcja kredytu darmowego – odzyskaj pieniądze KROK PO KROKU

Coraz więcej Kredytobiorców posiadających kredyt złotowy kieruje swoje sprawy do analizy pod kątem możliwości skorzystania z sankcji kredytu darmowego. Jakie są kolejne kroki w postępowaniu przedprocesowym i sądowym w sprawie sankcji kredytu darmowego?

Postępowanie przedprocesowe w sprawie sankcji kredytu darmowego

Pierwszym krokiem w postępowaniu przedprocesowym jest przekazanie umowy kredytowej do analizy specjalistów zajmujących się sprawami Kredytobiorców. Prawnicy dokonają analizy pod kątem możliwości skorzystania z sankcji kredytu darmowego. Kolejnym krokiem jest przesłanie do banku dokumentu, w którym Kredytobiorca wskazuje uchybienia jakich dopuścił się kredytodawca oraz informację o chęci skorzystania z SKD. Warto dodać, że wraz ze złożeniem oświadczenia, Kredytobiorca ma prawo skierować wezwanie do zapłaty należnych roszczeń. Istotne jest, aby każde pismo, które konsument kieruje do kredytodawcy było nadane przesyłką rejestrowaną, dzięki czemu, w razie potrzeby będzie w stanie udowodnić kiedy pismo zostało nadane i odebrane. Jest to o tyle istotne, gdyż Kredytobiorca ma możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu sankcji kredytu darmowego jedynie w trakcie obowiązywania umowy lub maksymalnie do 12 miesięcy od całkowitej spłaty kredytu.

pieniądze

Sankcja kredytu darmowego - przygotowanie do wszczęcia procesu

Kredytodawca, który otrzymał od Kredytobiorcy oświadczenie o chęci skorzystania z sankcji kredytu darmowego w związku z uchybieniami w umowie kredytowej, może zareagować na kilka sposobów. Może zwrócić Klientowi część środków, dzięki czemu sprawa zakończy się już na tym etapie. Niemniej jednak w większości przypadków banki nie zgadzają się na zwrot należności bądź nie odpowiadają na skierowane pismo w terminie, a to daje możliwość skierowania pozwu przeciwko kredytodawcy.

Proces z bankiem w sprawie SKD

Proces z bankiem w sprawie SKD rozpoczyna się wniesieniem pozwu, w którym Kredytobiorca przedstawia swoje roszczenia wraz uzasadnieniem. W tym celu należy przygotować wszystkie dowody, które będą potwierdzały słuszność roszczeń konsumenta, np. dokumenty, świadectwa, zeznania świadków itp. Następnie, w oparciu o określone zasady i terminy przeprowadzany jest postępowanie sądowe w sprawie sankcji kredytu darmowego. W jego trakcie każda ze stron ma prawo przedstawić swoje argumenty oraz materiały dowodowe. Po analizie dowodów każdej ze stron, sąd wydaje orzeczenie w sprawie możliwości skorzystania z SKD. Kredytodawca, po ogłoszeniu niekorzystnego dla siebie wyroku ma obowiązek zwrócić wskazaną należność swojemu Klientowi, a jeśli tego nie dokona, Kredytobiorca ma prawo wszcząć przeciwko bankowi postępowanie egzekucyjne.