Votum wygrało 100% spraw frankowych z BOŚ w 2022r .elementor-widget-container-steps { clip-path: polygon(25% 0%, 75% 0%, 100% 50%, 75% 100%, 25% 100%, 46% 49%); }

Votum wygrało 100% spraw z BOŚ w 2022r. Bank zwiększa rezerwy na kredyty frankowe.

Milionowe zyski BOŚ Bank w 2022 r.

Jak zaznaczył wiceprezes BOŚ Emil Ślązak był to rekordowy wynik, niemal 3-krotnie wyższy niż w 2021 r. Przychody banku byłyby jeszcze wyższe, gdyby nie zostały obciążone dodatkowymi kosztami ryzyka prawnego, związanego z kredytami hipotecznymi w walutach obcych. W 2022 roku koszty te wyniosły 144,3 mln zł wobec 20,8 mln zł w 2021 roku. Banki są zobowiązane do tworzenia takich rezerw z uwagi na zdecydowane wygrane frankowiczów w sądach. Jeśli chodzi o umowy Banku Ochrony Środowiska SA, to kancelarie z Votum wygrały prawomocnie 100% takich spraw w 2022 r.

Frankowicze BOŚ w sądach

Zgodnie opublikowanym raportem, na 31 grudnia 2022 r. Bank Ochrony Środowiska SA występował jako pozwany w 919 sprawach sądowych, dotyczących umów kredytów i pożyczek powiązanych z walutą obcą (w tym CHF). Natomiast jeśli chodzi o pozwy wystosowane przez kancelarie z Grupy Kapitałowej Votum, to wytoczono powództwa w 306 sprawach, co stanowi ok. 33% wszystkich postępowań przeciwko BOŚ. W sprawozdaniu bank nie podał liczby zapadłych wyroków frankowych. Natomiast jeśli chodzi o orzeczenia uzyskane przez kancelarie z GK Votum, to w 2022 r. zapadły 34 prawomocne orzeczenia – wszystkie korzystne dla kredytobiorców. Co więcej, 97% z nich skutkowało stwierdzeniem nieważności umowy kredytu zawartej z Bankiem Ochrony Środowiska.

Frankowicze wygrane z BOŚ

Bank Ochrony Środowiska zwiększa rezerwy na wygrane Frankowiczów

Jednolita linia orzecznicza i zdecydowane wygrane Kredytobiorców w sądach powodują, że banki są zobowiązane zawiązywać wysokie rezerwy na pokrycie tych kosztów. Frankowicze wygrywają również z  Bankiem Ochrony Środowiska SA, który również pod wpływem niekorzystnej dla banków opinii Rzecznika Generalnego TSUE zdecydował o zwiększeniu rezerwy z tytułu ryzyka prawnego. Na koniec 2022 roku utworzona przez BOŚ rezerwa na ryzyko związane z walutowymi kredytami hipotecznymi wynosiła 514,8 mln zł wobec 408,2 mln zł na koniec 2021 roku. Pokrycie rezerwami na ryzyko prawne całego portfela kredytów CHF wynosi ponad 60 proc.

Nawet najbardziej skrajna decyzja TSUE nie powinna wpłynąć na bezpieczeństwo banku - bank ma bardzo wysokie wskaźniki kapitałowe, wskaźniki wypłacalności i to jest buforem na wydarzenia związane z wyrokiem TSUE.

Czy warto zawrzeć ugodę z Bankiem Ochrony Środowiska?

W sprawozdaniu rocznym za 2022 r. Bank Ochrony Środowiska nie podał statystyk dotyczących zapadłych wyroków. Natomiast szeroko odniósł się do składanych propozycji ugód. BOŚ podał, że działający od lutego 2022 roku program ugód wpływa korzystnie na kształtowanie się liczby nowych pozwów sądowych. Według banku, utrzymujące się jednak wysokie stopy procentowe zahamowały dynamikę podpisywanych nowych porozumień z klientami.

Dynamika tego programu się zmniejsza, chodzi głównie o oczekiwanie klientów na wyroki TSUE (...). Bank nie chce być pasywnym obserwatorem tego, co się dzieje na rynku; myślę, że w najbliższej perspektywie wyjdziemy z udogodnieniem dla klientów, jeśli chodzi o warunki tego programu.

Czy zatem warto zaczekać na propozycję ugody z Banku Ochrony Środowiska? Żadna ugoda nie zapewni Frankowiczom takich korzyści, jak prawomocny wyrok w zakresie stwierdzenia nieważności umowy kredytowej. Przede wszystkim aktualne saldo zadłużenia spada do zera, a klienci trwale przestają spłacać raty do banku. Biorąc pod uwagę, że w zdecydowanej większości spraw Kredytobiorcy nadpłacili już udzielony kapitał, to do zwrotu pozostaje jeszcze wpłacona do banku nadwyżka. Ponadto kwestią otwartą pozostają dodatkowe roszczenia Kredytobiorców, do których w pewnym sensie furtkę otworzyła ostatnia opinia Rzecznika Generalnego TSUE.

Statystyki zapadłych wyroków w naszych sprawach , a w 2022 r. wszystkie nasze wyroki prawomocne zakończyły się wygraną z BOŚ, jasną wskazują, że aktualne ugody nie są żadną alternatywą dla frankowiczów. Zwłaszcza tych, którzy już podjęli decyzję o dochodzeniu roszczeń od banku. Dlatego zdecydowanie rekomendujemy kredytobiorcom drogę sądową.
Paweł Wójcik pomoc złotówkowiczom kancelaria
Paweł Wójcik
Prezes Zarządu Votum Finance Help