Złotówkowicze w sądach po wyroku TSUE. Kto skorzysta z SKD? .elementor-widget-container-steps { clip-path: polygon(25% 0%, 75% 0%, 100% 50%, 75% 100%, 25% 100%, 46% 49%); }

Złotówkowicze w sądach po wyroku TSUE. Ile osób skorzysta z SKD?

Coraz więcej Kredytobiorców posiadających kredyt złotowy idzie do sądu. W ślad za Frankowiczami liczą na „darmowy kredyt”, a to wszystko za sprawą nieuczuciwych warunków umownych. Czy możliwe jest, aby skala pozwów Złotówkowiczów odpowiadała ilości spraw kierowanych przez Kredytobiorców frankowych? Eksperci wskazują, że z sankcji kredytu darmowego mogą skorzystać miliony pożyczkobiorców.

Kredytobiorcy złotówkowi z wadliwymi umowami mogą skorzystać z SKD

Warto zaznaczyć, że podmioty finansowe udzielające pożyczek i kredytów nie mają mocy ustawodawczej w zakresie kreowania kosztów usługi. Aby rynek był jasny i klarowny dla konsumentów, konieczne są regulacje prawne. W Polsce od 2011 roku ma zastosowanie ustawa o kredycie konsumenckim, która zobowiązuje banki i inne instytucje finansowe do stosowania szeregu wymogów. Mowa tu nie tylko o kredytach gotówkowych, ale także konsolidacyjnych sięgających kwoty 255 550 zł. Aktualnie ponad 8 milionów Polaków posiada kredyt konsumencki, a część (jak nie większość) z nich może posiadać wadliwe zapisy będące podstawą do zastosowania sankcji kredytu darmowego.

Chociaż ustawa o kredycie konsumenckim ma zastosowanie już od ponad dekady, do tej pory niewielu Kredytobiorców złotowych miało świadomość, że może skierować sprawę do sądu i pozwać bank, jeśli w swojej umowie kredytowej odnajdzie przesłanki świadczące o niestosowaniu się pożyczkodawcy do zapisów zawartych w ustawie. Eksperci wskazują, że po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej C-321/22 z dnia 23 listopada w najbliższym czasie widoczny będzie wzrost pozwów Kredytobiorców posiadających kredyt w polskiej walucie.

analiza umowy o kredyt

TSUE C-321/22 w kwestii kredytów złotówkowych

W sprawie C-321/22 Trybunał orzekł, że przy ocenie niestosowności postanowień umownych należy brać pod uwagę, że warunek ten zakłada konieczność uiszczenia przez konsumenta kosztów lub prowizji w kwocie rażąco nieproporcjonalnej do wartości świadczonej w zamian za usługę. Ponadto, TSUE stwierdził, że konsument ma prawo żądać uznania umowy pożyczki za nieważną (lub bezskuteczną), nawet gdy ma możliwość skierowania innego roszczenia przeciwko przedsiębiorcy. To oznacza, że sąd krajowy nie może odrzucić żądania uznania umowy za nieważną, argumentując brakiem prawnego interesu konsumenta jedynie dlatego, że ten ma możliwość wystąpienia z innym roszczeniem, na przykład o zapłatę. Trybunał  Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekając w sprawie C-321/22 dodatkowo postanowił, że jeśli sąd krajowy unieważni warunek dotyczący sposobu płatności (np. konieczność uregulowania płatności w miejscu zamieszkania konsumenta), umowa może stać się niemożliwa do wykonania (a zatem nieważna). Jednak jeśli umowa może nadal obowiązywać, konsument może wybrać dowolny, zgodny z prawem krajowym, sposób płatności.

Skutki wyroku TSUE dla Złotówkowiczów

Co wyrok TSUE C-321/22 oznacza dla Kredytobiorców złotówkowych? Przede wszystkim działa mobilizująco na instytucje finansowe, zniechęcając je do stosowania nieuczciwych zapisów w umowach kredytowych poprzez zaliczanie kosztów pozaodsetkowych do całkowitej kwoty kredytu. Jak się okazuje, z tego powodu, umowy kredytowe milionów Polaków mogą kwalifikować się do zastosowania sankcji kredytu darmowego. Jak zatem sprawdź czy umowa posiada wadliwe zapisy? W tym celu należy przekazać ją do analizy specjalistom zajmującym się dochodzeniem roszczeń od banków. Mimo tego, że zobowiązania Złotówkowiczów zwykle nie opiewają na tak wysokie kwoty jak kredyty frankowe, to z uwagi na znaczne opłaty prowizyjne oraz obligatoryjne składki ubezpieczeniowe, od których instytucje finansowe często naliczają odsetki, walka może się okazać opłacalna. Sprawdź kto może skorzystać z SKD i prześlij swoją umowę do ekspertów z Votum Finance Help, którzy bezpłatnie przeanalizują zapisy zawarte w Twojej umowie.

Więcej informacji: www.rf.gov.pl