Frankowicze Banku Millennium złożyli ponad 6 tys. pozwów .elementor-widget-container-steps { clip-path: polygon(25% 0%, 75% 0%, 100% 50%, 75% 100%, 25% 100%, 46% 49%); }

Frankowicze Banku Millennium złożyli ponad 6 tys. pozwów w 2022 r.

Rekordowe liczby pozwów frankowiczów składane każdego roku przeciwko bankom nikogo już nie zaskakują. Ukształtowana linia orzecznicza w zakresie stwierdzenia nieważności wadliwych umów kredytów zachęca kolejnych kredytobiorców do skierowania swojej sprawy do sądu. Mimo tego, że liderem pod względem łącznej liczby toczących się postępowań jest mBank – 17 849 (stan na 31.12.2022 r.), to najwięcej pozwów w 2022 r. wytoczyli frankowicze Banku Millennium – 6 158. Natomiast łącznie na dzień 31 grudnia 2022 r. wobec tego banku prowadzonych było 17 280 procesów sądowych. Czy frankowicze Banku Millenium wygrywają?

636 prawomocnych przegranych Banku Millennium w 2022 r.

Choć w opublikowanym sprawozdaniu za 2022 r. Bank Millennium nie podaje konkretnej liczby zapadłych orzeczeń sądowych w ubiegłym roku, to takie dane można uzyskać, analizując raporty z poprzednich okresów. Dlatego można oszacować, że w 2022 r. Bank Millennium uzyskał 636 niekorzystnych wyroków w sprawach frankowych. Warto podkreślić, że 94 prawomocne wygrane były udziałem Klientów reprezentowanych przez kancelarie z Grupy Kapitałowej Votum. Jak wskazuje sam Bank Millennium w wydanym sprawozdaniu:

Aktualnie statystyki orzeczeń sądów pierwszej instancji i drugiej instancji są znacznie bardziej niekorzystne i ich liczba również wzrastała.

Roszczenia zgłaszane przez Klientów dotyczą przede wszystkim stwierdzenia nieważności umowy i zwrotu zapłaconych rat kapitałowo-odsetkowych, jako nienależytego świadczenia, z uwagi na abuzywny charakter klauzul indeksacyjnych. Ewentualnie kredytobiorcy żądają utrzymania umowy w PLN z oprocentowaniem LIBOR + marża (odfrankowienie).

millennium frankowicze w sądach

Blisko 5,5 mld zł rezerw Banku Millennium na wygrane frankowiczów

Wartość brutto umów i pożyczek w ramach indywidualnych spraw sądowych i pozwów grupowych wniesionych przeciwko Bankowi Millennium na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiła 5 576 mln zł. Gdyby wszystkie umowy kredytowe zawarte przez Bank Millennium, będące obecnie w postępowaniach sądowych indywidualnych i grupowych zostały uznane za nieważne bez odpowiedniego wynagrodzenia za wykorzystanie kapitału, koszt przed opodatkowaniem mógłby wynieść 5 499 mln zł. Końcowe straty mogą być niższe lub wyższe w zależności od ostatecznej linii orzecznictwa sądowego w tym zakresie. W samym roku 2022 r. Bank Millennium utworzył 2 017 mln zł rezerw na ryzyko prawne dot. hipotek frankowych. Wartość bilansowa rezerw dla portfela Banku Millennium na koniec grudnia 2022 r. ukształtowała się na łącznym poziomie blisko 5,5 mld zł (dokładnie 5 395 mln zł).

Ponad 1 000 wyroków Klientów Votum p-ko Bank Millennium w 2022 r.

Jeśli chodzi o statystki Grupy Kapitałowej Votum w sprawach frankowiczów Banku Millennium, to są one również rekordowe. W 2022 r. prawnicy z kancelarii z GK Votum wystosowali 1 713 pozwów, co stanowi 27,8% wszystkich wytoczonych powództw p-ko bankowi w minionym roku. Ponadto uzyskaliśmy 1 018 wyroków na rzecz naszych Klientów, 924 przed sądami I instancji i 94 przed sądami II instancji. Biorąc pod uwagę średni czas postępowania apelacyjnego, orzeczenia pierwszoinstancyjne powinny się uprawomocnić w 2023 r. Władze Votum obserwują intensywną kampanię Banku Millennium w zakresie oferowania frankowiczom propozycji ugodowych.

Ostatnia opinia Rzecznika Generalnego TSUE sprawiła, że propozycje ugodowe, kierowane przez banki do klientów, "stracą na wartości" i frankowicze nie będą zainteresowani przewalutowaniem kredytu lub innego rodzaju konwersją na kredyt oparty o WIBOR. Tym bardziej, że ugoda może pozbawić kredytobiorców dochodzenia od banków dodatkowych roszczeń, o których wspomniał Rzecznik w wydanej opinii.
Kacper Jankowski
Kacper Jankowski
Wiceprezes Zarządu Votum SA.