Polityka Prywatności - Pomoc Prawna - Kredyty Złotowe

Polityka Prywatności

Polityka plików cookies
Polityka prywatności www.votum-fh.pl
Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony internetowej Votum Finance Help S.A. zamieszczonej pod adresem: https//:www.votum-fh.pl/, zwanej dalej: Serwisem i zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i inne informacje dla użytkowników ww. Serwisu.
Prywatność użytkowników odwiedzających Serwis jest dla Spółki szczególnie ważna. Dane przekazane przez użytkowników oraz dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych użytkowników Strony jest Votum Finance Help S.A. z siedzibą
we Wrocławiu, 53-012, przy ul. Wyścigowej 56i, biuro@votum-fh.pl.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Katarzynę Harężę, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania danych pisząc na adres korespondencyjny lub elektronicznie pod adresem: iod@votum-fh.pl.
Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w celu złożenia oferty handlowej są:
a) Votum Robin Lawyers S.A., ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, KRS nr 0000273033, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w sprawie przetwarzania danych osobowych iod@votum-rl.pl lub pod adresem biura Spółki,
b) Votum Finance Help S.A., ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, KRS nr 0001054391, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w sprawie przetwarzania danych osobowych iod@votum-fh.pl lub pod adresem biura Spółki.
Osoba, której dane są przetwarzane w celu złożenia oferty, może wykonywać przysługujące jej prawa wynikające z RODO wobec każdego z administratorów, pisząc na wspólny adres wnioskiodo@votum-sa.pl bądź na adres Inspektora każdego z Administratorów.
3. Administrator serwisu przetwarza dane osobowe w celach, na podstawie przesłanek oraz przez okres czasu wskazany w poniższej tabeli. Podanie danych jest dobrowolne, zaś skutki braku podania danych są szczegółowo wskazane w tabeli.

CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA CZAS PRZETWARZANIA SKUTEK NIEPODANIA DANYCH
KONTAKT Z UŻYTKOWNIKIEM STRONY ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA KONTAKTOWEGO.
ART. 6 UST. 1 LIT. F RODO, CZYLI PRAWNIE UZASADNIONY INTERES ADMINISTRATORA W ZAKRESIE PROWADZENIA KORESPONDENCJI I ODPOWIEDZI NA ZADANE NAM PYTANIA. DO CZASU WNIESIENIA SPRZECIWU NA PRZETWARZANIE DANYCH
W TYM CELU. BRAK MOŻLIWOŚCI UDZIELENIA ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE LUB ZGŁOSZENIE.
PRZEDSTAWNIENIE
OFERTY HANDLOWEJ ART. 6 UST. 1 LIT. A RODO ZGODA UDZIELONA PRZEZ ZAZNACZENIE CHECKBOXA DO CZASU COFNIĘCIA ZGODY. BRAK MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY
USTALENIE, DOCHODZENIE LUB OBRONA ROSZCZEŃ CYWILNOPRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z SERWISEM LUB OFEROWANYMI USŁUGAMI ART. 6 UST. 1 LIT. F RODO TJ. PRAWNIE UZASADNIONY INTERES ADMINISTRATORA W POSTACI USTALENIA, DOCHODZENIA BĄDŹ OBRONY PRZED POTENCJALNYMI ROSZCZENIAMI DO UPŁYWU OKRESU PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ ZGODNIE KODEKSIE CYWILNYM ALBO ZASPOKOJENIA ROSZCZEŃ. BRAK MOŻLIWOŚCI USTALENIA, DOCHODZENIA LUB OBRONY ROSZCZEŃ

4. Odbiorcami danych osobowych są:
a. DSA Investment S.A. we Wrocławiu, Al. Wiśniowa 47 i przedstawicielom spółki w celu przedstawienia oferty, na podstawie zgody Użytkownika,
b. VOTUM S.A. we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56i (w związku z usługami IT) oraz Clear Site sp. z o.o. we Wrocławiu ul. Wyścigowa 56i (w związku z usługami marketingu), innym podmiotom świadczącym usługi back office , przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
c. Google LLC, Facebook Ireland Ltd., w związku z działaniami marketingowymi i analitycznymi, na podstawie standardowych klauzul umownych (więcej w pkt 5 poniżej).
5. Administrator nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyjątkiem korzystania
z usług: Google LLC oraz Facebook Ireland Ltd (transfer danych do USA). Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych (art. 46 ust. 2 RODO). Tekst standardowych klauzul umownych, z których korzysta Google przy transferze danych dostępny pod adresem: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/. Informacje na temat przekazywania danych do USA przez Facebook Ireland Ltd. dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
a. dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),
b. sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
c. usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
e. przenoszenia danych osobowych(art. 20 RODO),
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów admiistratora, w szczególności marketingu bezpośredniego i wobec dokonanego w tych celach profilowania (art. 21 RODO).,
g. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie bez podania przyczyny i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO),
h. Więcej: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.
7. Podane dane osobowe będą podlegały profilowaniu, które ma na celu dopasowanie
i zaproponowanie nowych usług. Każdorazowo przed podjęciem decyzji w tym przedmiocie dane osobowe będę weryfikowane przez pracownika bądź współpracownika Administratora.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a odmowa ich podania może rodzić skutki opisane w tabeli zamieszczonej w pkt 4 powyżej.
Polityka plików cookies
Zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką, Serwis przechowuje zapytania HTTP, które są pobierane automatycznie od użytkowników odwiedzających Serwis (zwane „plikami Cookies”).
W większości przeglądarek internetowych akceptacja plików cookie jest ustawiona domyślnie. Użytkownik może zmienić ustawienia i określać warunki przechowywania oraz dostępu do danych, tak aby pliki Cookies były blokowane albo aby informowano, że są wysyłane na urządzenia użytkownika. W celu zmiany ustawień można skorzystać z instrukcji wymienionych poniżej, według nazwy przeglądarki, z której użytkownik korzysta:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB
Skonfigurowanie przeglądarki w taki sposób, aby umożliwić odrzucenie akceptacji plików Cookies może spowodować, że Strona nie będzie funkcjonować prawidłowo podczas wyświetlania na urządzeniu użytkownika.
Pliki Cookies zawierają między innymi następujące dane:
• IP komputera,
• informacja zawarta w plikach cookies lub innych podobnych technologiach,
• dane dotyczące sesji,
• dane przeglądarki internetowej,
• dane dotyczące urządzenia,
• dane dotyczące aktywności w Serwisie.
Wykorzystywanie plików Cookies
Zebrane pliki Cookies są przechowywane w celach pomocniczych, służących do administrowania Strony i ustalenia preferencji odwiedzających ją użytkowników i odpowiednio dostosować do nich jej treść. Mogą być też używane do celów analitycznych i marketingowych. Część tych plików to pliki tymczasowe, kasowane po zamknięciu przeglądarki, natomiast część stanowi pliki stałe, które pozostają na urządzeniu przez określony czas (w zależności od przeglądarki). Informacje w nich zawarte są ujawniane jedynie osobom upoważnionym do administrowania serwerem Serwisu. Spółka wykorzystuje pliki Cookies wyłącznie w celach statystycznych oraz celem dopasowania zawartości i układu Serwisu do potrzeb odwiedzających ją użytkowników.
Google Analytics
Strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google Analytics używa „plików cookies” (o których mowa powyżej) w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez „pliki cookie” na temat korzystania ze Strony przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google.
Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania ze Strony przez użytkowników, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn, oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownicy mogą zapobiec wykorzystywaniu swoich danych w Google Analytics. Więcej informacji pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Google Ads
Google Ads służy do wyświetlania użytkownikowi Stron odpowiednich reklam, na podstawie Ciasteczka zostają umieszczone na urządzeniu użytkownika w celu zapamiętania odwiedzanych przez niego Stron.
Na podstawie zebranych informacji wyświetlane są spersonalizowane pod użytkownika reklamy na przeglądanych przez niego stronach. Administrator może zlecać reklamy do wybranych przez niego odbiorców. Administrator reklamy zleca na podstawie zbiorczych kryteriów, np. do określonych grup docelowych, nigdy do konkretnego Użytkownika. Ustawienia dotyczące personalizowania reklam
w usługach Google można zmienić pod adresem: https://adssettings.google.com/.
Google Tag Manager
Google Tag Manager jest systemem do zarządzania tagami i kodami umieszczanymi na Stronie Internetowej. W ramach Google Tag Manager Google może zbierać informacje np. o sposobach korzystania z usługi i tagów oraz o stosowanych tagach. Dane są używane zgodnie z polityką prywatności Google. Polityka prywatności Google dostępna pod adresem: https://policies.google.com/privacy.
W Serwisie znajdują się również odnośniki do innych stron WWW. Zasady korzystania ze stron internetowych i zachowania prywatności użytkowników stron, do których użytkownik zostaje przekierowany za pomocą odnośnika, są zamieszczone na tych stronach.
Facebook Piksel
Na Stronie wykorzystujemy opcję „Facebook Pixel”, którą dostarcza serwis społecznościowy Facebook obsługiwany przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA lub, dla użytkowników będących rezydentami UE – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). Korzystanie z funkcji Facebook Pixel umożliwia wyświetlanie opublikowanych reklam Spółki na portalu Facebook jego użytkownikom portalu Facebook, którzy wykazali zainteresowanie materiałami publikowanymi przez Spółkę w sieci Internet lub interesują się materiałami tego rodzaju. Funkcja Facebook Pixel pozwala również na uzyskanie statystyk dotyczących korzystania ze Strony: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616, wyłączenie Pixelhttps://de-de.facebook.com/business/help/1415256572060999?helpref=uf_permalink albo na stronie https://www.facebook.com/settings?tab=ads. W celu wyłączenia funkcji zalogować się do portalu Facebook.
Odnośniki do innych stron
W Serwisie znajdują się również odnośniki do innych stron WWW. Zasady korzystania ze stron internetowych i zachowania prywatności użytkowników stron, do których użytkownik zostaje przekierowany za pomocą odnośnika, są zamieszczone na tych stronach.
Bezpieczeństwo informacji
Spółka stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by dane osobowe Użytkownika były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.
Zmiany w polityce prywatności
Votum Finance Help S.A. zastrzega sobie prawo do aktualizacji obowiązującej politykę prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, informując o dokonanych zmianach w Serwisie.

Stan na 30.11.2022 r.