mBank czy Frankowicze - kto wygra spór w kwestii kredytów? .elementor-widget-container-steps { clip-path: polygon(25% 0%, 75% 0%, 100% 50%, 75% 100%, 25% 100%, 46% 49%); }

mBank v Frankowicze – kto wygra spór?

mBank opublikował raport za I kwartał 2023 r., z którego wynika, że w sprawach ”frankowych” przeciwko Bankowi w IQ 2023 r. zapadły 664 prawomocne orzeczenia, z czego 655 razy sądy orzekały na korzyść Kredytobiorców, co stanowi aż 98,6% wszystkich wyroków! Wyroki uzyskane przez VotumGroup stanowią z tej puli korzystnych orzeczeń aż 20%.

mBank – ile przegranych spraw?

Kancelarie z Grupy Kapitałowej Votum uzyskały w I kwartale 2023 r. 133 prawomocne wyroki przeciwko mBank. Co istotne, wszystkie były korzystne dla Frankowiczów!* W każdej sprawie sądy przychyliły się do argumentacji pełnomocnika i orzekły na korzyść konsumenta. Dodatkowo w tym okresie (IQ 2023 r.) Kancelarie GK Votum pozwały mBank w kolejnych 296 sprawach. Na dzień 31 marca 2023 r. przeciwko Bankowi toczyło się łącznie 19.028 indywidualnych postępowań sądowych wszczętych przez jego Klientów, posiadających „umowy frankowe”. Tylko w pierwszym kwartale 2023 r. do sądów wpłynęło 1213 pozwów Frankowiczów.

karty kredytowe

Czy mBank będzie dalej przegrywał?

mBank ocenia ryzyko przegranych m.in. w oparciu o aktualne orzecznictwo. Na tej podstawie w pierwszym kwartale 2023 r. zwiększył rezerwy na ryzyko prawne.

W raporcie zwrócono uwagę m.in. na ostatnią opinię Rzecznika Generalnego TSUE (z dnia 16.02.2023 r. w sprawie C-520/21). Wskazano, że orzeczenie zapadłe w zaopiniowanej sprawie „może mieć istotne znaczenie dla kształtowania się linii orzeczniczej w sprawach kredytów indeksowanych walutą obcą. Znajdzie także swoje odzwierciedlenie w parametrach takich jak rozkład oczekiwanych wyroków czy scenariuszy determinując zachowania kredytobiorców w kierunku zawierania ugód lub składania pozwów”.

Warto przypomnieć, że opinia Rzecznika otworzyła Kredytobiorcom furtkę do precyzowania dodatkowych roszczeń wobec Banków, zaś zawarcie ugody taką możliwość zamyka.

Czy warto zawrzeć ugodę z mBank?

mBank jak wiele innych Banków wychodzi do Klientów z propozycją zawarcia ugody w celu polubownego zakończenia sporu. Należy jednak pamiętać, że korzyści wynikające ze stwierdzenia nieważności umowy kredytowej zdecydowanie górują nad propozycjami ugodowymi mBanku. Orzeczenie przez sąd nieważności umowy kredytowej całkowicie zeruje saldo zadłużenia, a co więcej skutkuje zaprzestaniem konieczności spłaty kolejnych rat przez Frankowiczów. W przypadku zawarcia ugody z mBank, Kredytobiorca kontynuuje natomiast spłatę kredytu w oparciu o marżę i WIBOR. Warto także podkreślić, że propozycje ugodowe mBanku nie są kierowane do osób, które już spłaciły swoje „kredyty frankowe”. To grono Kredytobiorców może skutecznie dochodzić swoich praw w sądach, kierując roszczenia o zwrot często znacznie nadpłaconego kapitału.

*wyroki prawomocne zapadłe w IQ 2023 r. w sprawach prowadzonych przez Kancelarie GK Votum przeciwko mBank SA