Stwierdzenie nieważności umowy kredytowej - co dalej? .elementor-widget-container-steps { clip-path: polygon(25% 0%, 75% 0%, 100% 50%, 75% 100%, 25% 100%, 46% 49%); }

Stwierdzenie nieważności umowy kredytowej przez sąd – o co jeszcze musi zadbać Kredytobiorca?

Uzyskanie prawomocnego wyroku, w którym sąd stwierdza nieważność umowy kredytowej to chwila, której wyczekują tysiące Frankowiczów. W momencie otrzymania wyroku sądu II instancji, wielu Kredytobiorców, nie kryjąc swojej radości, ale stawia też pytania o kolejne kroki. Co dalej po stwierdzeniu nieważności umowy kredytowej?

Prawomocny wyrok – co dalej z ratami?

Najpierw warto podkreślić, że wyrok sądu II instancji staje się prawomocny natychmiast po ogłoszeniu. Jeżeli zatem mamy już prawomocnie unieważnioną umowę, to od dnia wyroku przestaje obowiązywać konieczność spłacania rat kredytu. W przypadku braku decyzji sądu o zawieszeniu spłaty rat, a także samoistnym zaprzestaniu płatności, w pierwszej kolejności należy podjąć kroki zapobiegające kolejnym płatnościom. Banki są instytucjami, które działają w sposób formalny i stosunkowo wolno podejmują decyzje. Dane dotyczące prawomocnego wyroku mogą wpłynąć do placówki bankowej z opóźnieniem, co w konsekwencji może prowadzić do pobrania kolejnych rat, które od momentu ogłoszenia wyroku, nie należą się bankowi. Dlatego ważne jest, aby jak najszybciej wycofać zlecenie stałego przelewu na konto bankowe lub anulować pełnomocnictwo banku do pobierania rat.

Czy bank na pewno odda pieniądze?

W wyroku, który unieważnia umowę, sąd nakłada obowiązek zwrotu rat objętych pozwem. W niektórych przypadkach banki same kontaktują się z klientami w obawie przed interwencją komornika i pytają o odpowiedni rachunek do dokonania zwrotu. Po otrzymaniu tych informacji bank przelewa środki bez zwłoki. Jednak czasem zdarza się, że nie podejmuje żadnego działania. W takim przypadku konieczne staje się skorzystanie z pomocy komornika do przeprowadzenia egzekucji. Aby to zrobić, niezbędne jest uzyskanie odpisu wyroku z tzw. klauzulą wykonalności, czyli oddzielnym potwierdzeniem sądu, że komornik może rozpocząć działania egzekucyjne, a wyrok jest prawomocny. Klauzulę wydaje sąd, który wydał wyrok (najczęściej jest to sąd II instancji). Mając w posiadaniu wyrok z klauzulą, można złożyć wniosek do komornika, który zazwyczaj działa sprawnie, ponieważ bank posiada środki na swoich rachunkach bankowych, co ułatwia egzekucję zasądzonych kwot. Istotne jest, aby w tym momencie współpracować z kancelarią prawną, ponieważ  o tym czy egzekucja będzie skuteczna, często decyduje poprawność złożonego wniosku.

Bank. Votum Finance Help.

Weskle po unieważnieniu umowy

Aby zabezpieczyć kredyt, Banki czasem wymagały od klientów podpisania weksli in blanco, które miały być wykorzystane w przypadku niespłacenia długu przez Kredytobiorcę. Chociaż umowa staje się nieważna, Bank zazwyczaj nadal posiada te dokumenty. Dlatego warto złożyć wniosek o zwrot wszystkich weksli (dokładna liczba została określona w umowie kredytowej). Odrębne pismo w tej sprawie powinno wystarczyć. Czasami sam bank zadaje pytanie, czy klient chce odebrać weksel czy też zniszczyć go przez komisję.

Hipoteka po stwierdzeniu nieważności umowy kredytowej

Mimo wyroku sądu, nie zaktualizuje automatycznie księgi wieczystej, a hipoteka nie zostanie wykreślona. Aby to zrobić, konieczne jest złożenie wniosku o wykreślenie hipoteki w sądzie wieczystoksięgowym i pokrycie odpowiednich opłat. Obowiązkiem i prawem Kredytobiorcy jest złożenie takiego wniosku, a bank nie ma obowiązku podjęcia kroków w tej sprawie.W odpowiedzi na a złożony wniosek, bank powinien wydać tzw. list mazalny, który jest oświadczeniem o zgodzie na usunięcie hipoteki z księgi wieczystej. Na podstawie tego dokumentu, jeżeli wniosek jest poprawnie przygotowany, sąd może wykreślić hipotekę. Jednak czasami zdarza się, że bank odmawia wydania takiej dokumentacji lub przedłuża sprawę ze względu na planowaną skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. W takiej sytuacji konieczne będzie uzyskanie zaświadczenia z sądu potwierdzającego, że wyrok jest już prawomocny i możliwy do wykonania. W większości przypadków sądy uznają odpis wyroku wraz ze stwierdzeniem prawomocności za wystarczającą podstawę do wykreślenia hipoteki, nawet bez posiadania listu mazalnego.

Wpis do BIK

Banki przekazują informacje dotyczące zadłużenia do BIK i podobnych instytucji. Dlatego ważne jest zadbanie o to, aby informacja o nieważności umowy (i tym samym braku zadłużenia wynikającego z tej umowy) została uwzględniona w raporcie BIK. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, bank ma 7 dni na przekazanie tych informacji, a oczekiwane jest, że aktualizacja danych powinna nastąpić w rejestrach w ciągu kolejnych 7 dni od otrzymania ich przez BIK. Warto również regularnie sprawdzać te informacje, ponieważ zdolność kredytowa w przyszłości zależy od wpisów w BIK. Niepoprawne dane mogą prowadzić do nieprawidłowego obrazu zadłużenia.

Jak wygląda rozliczenie z bankiem?

Pierwsza możliwość polega na tym, że po otrzymaniu zasądzonej kwoty od banku, Kredytobiorca wykonuje przelew na konto banku w wysokości równoważnej wypłaconemu kapitałowi. Ta opcja jest szczególnie stosowana w przypadku spłaconego kredytu lub gdy Kredytobiorca otrzymał na początku sprawy zawieszenie płatności rat, a wyrok prawomocny obejmuje wszystkie wpłaty.

 

Zazwyczaj jednak Kredytobiorcy kontynuują spłatę rat w trakcie trwania procesu, a wpłacone kwoty w tym czasie nie są objęte wyrokiem. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest przedstawienie tych wpłat jako potrącenie wobec zwrotu kapitału. Aby to zrobić, konieczne jest zebranie i podliczenie tych wpłat, a następnie wezwanie banku do ich zwrotu. Dopiero po upływie określonego terminu zapłaty można złożyć bankowi oświadczenie o potrąceniu. Jeśli wpłacone kwoty w trakcie procesu nie wystarczają na pokrycie kapitału, należy uzupełnić brakującą kwotę ze środków otrzymanych od banku. Jeśli nawet to nie wystarcza, niestety trzeba będzie dopłacić różnicę ze swoich własnych środków.

Jeśli rozpoczynamy rozliczenie przed otrzymaniem zasądzonych środków od banku, istnieje możliwość przedstawienia do potrącenia nie tylko wpłat dokonanych w trakcie procesu, ale także całej lub części kwoty zasądzonej w wyroku. Kwota ta może zostać potrącona od razu po jego ogłoszeniu. Jednak ważne jest, aby potrącić z wyroku tylko tyle, ile jest potrzebne do zwrotu kapitału kredytu, uwzględniając wpłaty nieobjęte wyrokiem. Jeśli potrącimy z wyroku zbyt dużą kwotę, nie będziemy w stanie rozliczyć wszystkich zapłaconych rat w trakcie procesu, co wymagałoby wytoczenia osobnego powództwa przeciwko bankowi w celu zwrotu tych rat.

 

Należy zauważyć, że coraz częściej banki same proponują porozumienia kompensacyjne po wydaniu wyroku, które umożliwiają rozliczenie stron poprzez umowne potrącenie. Jeśli po potrąceniu wszystkich wpłat dokonanych przez Klienta (w tym tych nieobjętych wyrokiem) z otrzymanym przez niego kapitałem pozostaje nadwyżka po stronie Klienta, bank dokonuje jej zwrotu poprzez przelew na jego konto. Natomiast jeśli cały czas istnieje niedopłata po stronie Kredytobiorcy, musi uregulować ją zgodnie z ustalonym porozumieniem.

więcej informacji na stronie www.gospodarka.sos.pl