Frankowicze Votum wygrali w czerwcu 100% spraw z mBank! .elementor-widget-container-steps { clip-path: polygon(25% 0%, 75% 0%, 100% 50%, 75% 100%, 25% 100%, 46% 49%); }

Frankowicze Votum prawomocnie wygrali w czerwcu 100% spraw przeciwko mBank!*.

Ile spraw przegrywa mBank?

Kredytobiorcy reprezentowani przez Kancelarie Grupy Kapitałowej Votum w czerwcu 2023 r. prawomocnie wygrali z mBank S.A. 53 razy. Każdy wyrok zapadły przeciwko temu bankowi był korzystny dla Frankowiczów Votum i w zdecydowanej większości przypadków skutkował nieważnością umowy kredytowej. Sądy aż w 98% prawomocnych rozstrzygnięć orzekały nieważność umowy kredytowej. W tym samym czasie, Kancelarie z Grupy Kapitałowej Votum uzyskały 122 wyroki w sprawach Klientów mBank przed sądami I instancji. Korzystne wyroki nieprawomocne stanowiły 96% wszystkich orzeczeń i w 98% przypadków skutkowały stwierdzeniem nieważności umowy kredytowej.

Czy warto wytoczyć pozew przeciwko mBank?

Frankowicze posiadający kredyty waloryzowane do franka szwajcarskiego w mBank oraz ci, którzy już spłacili swoje zobowiązania, skutecznie dochodzą swoich roszczeń w sądach. Najwyższa prawomocna wygrana w czerwcu br. Kredytobiorcy mBank reprezentowanego przez Kancelarie GK Votum wyniosła 634.957,82 zł. Natomiast orzeczeniem I instancji, na rzecz jednego z Frankowiczów Votum zasądzono 951.230,80 zł + 60.332,62 CHF. Praktyka pokazuje, że sądy w wielu przypadkach orzekają bardzo sprawnie. W czerwcu br. prawomocny wyrok w sprawie przeciwko mBank zapadł już po 470 dniach od momentu złożenia pozwu, a najszybciej uzyskane orzeczenie sądu I instancji zapadło już po 67 dniach od wytoczenia powództwa przez Frankowicza reprezentowanego przez Kancelarie Votum.

TEMIDA

Co ze spłaconymi kredytami frankowymi w mBank?

Warto podkreślić, że Frankowicze, którzy spłacili swoje kredyty również mogą wytoczyć powództwo przeciwko bankowi. Kancelarie VotumGroup uzyskują w takich sprawach spektakularne sukcesy. Najwyższa prawomocna wygrana z mBank w sprawie kredytu spłaconego wyniosła łącznie 216.891 zł + 514.271 CHF. Sąd zasądził na rzecz Frankowicza zarówno zwrot w złotówkach, jak i w walucie franka szwajcarskiego, ponieważ w taki sposób Kredytobiorca spłacał swoje raty. Fakt całkowitej spłaty kredytu nie stanowił absolutnie żadnej przesłanki przemawiającej na niekorzyść Kredytobiorcy. Należy wskazać, że ta grupa Frankowiczów nie jest objęta programem ugód bankowych, a należne im roszczenia potwierdzają prawomocne orzeczenia sądów.

Czy warto zawrzeć ugodę z mBank?

Biorąc pod uwagę korzyści płynące z prawomocnego wyroku w zakresie stwierdzenia nieważności umowy kredytowej, należy wskazać, że ugody w kształcie proponowanym przez banki nie stanowią rozsądnej alternatywy dla Frankowiczów. Nieważność umowy skutkuje redukcją salda zadłużenia do zera oraz zaprzestaniem spłaty rat. Jednocześnie, biorąc pod uwagę, że w zdecydowanej większości spraw udzielony kapitał jest już nadpłacony przez Kredytobiorców, po sądowej wygranej zyskują oni jeszcze zwrot wpłaconej do banku nadwyżki. Nie sposób nie wspomnieć również o otwartej drodze do dodatkowych roszczeń Kredytobiorców, do których odniósł się TSUE w czerwcowym orzeczeniu. Nie każdy Frankowicz zdaje sobie sprawę, że zawarcie ugody, co do zasady, wiąże się ze zrzeczeniem się możliwości dochodzenia dalszych roszczeń w przyszłości.

*wyroki prawomocne zapadłe w czerwcu 2023 r. w sprawach prowadzonych przez Kancelarie GK Votum przeciwko mBank S.A.