TSUE orzekł na korzyść Frankowiczów. Co dalej z kredytami?

TSUE orzekł na korzyść Frankowiczów. Jak dalej potoczą się losy Kredytobiorców?

Dnia 21 września Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozpatrzył pytania prejudycjalne skierowane przez warszawski sąd w sprawie o syg. C-139/22. W swoim orzeczeniu kolejny raz przyjął prokonsumenckie stanowisko.

Co orzekł TSUE w wyroku z dnia 21 września?

Trybunał orzekł na korzyść Frankowiczów podkreślając,  że sąd nie ma obowiązku każdorazowego analizowania zapisu zawartego w umowie kredytowej, którego treść jest powiązana z treścią zapisów znajdujących się na liście klauzul niedozwolonych UOKiK. Co więcej, podkreślił, że sąd nie ma możliwości podtrzymania w mocy nieuczciwego zapisu umieszczonego w treści umowy kredytowej. Inne rozwiązanie stwarzałoby zagrożenie, że nieświadomy Konsument wybierając pomiędzy dozwolonymi i niedozwolonymi warunkami, mógłby zdecydować się na realizowanie umowy kredytowej na podstawie nieuczciwego postanowienia umownego. W swoim orzeczeniu TSUE podkreślił również, że w oparciu o definicję Konsumenta zawartej w dyrektywie 93/13, bank nie ma prawa różnicowania Kredytobiorców ze względu na ich poziom wiedzy ekonomicznej i doświadczenie życiowe. Dodatkowo orzekł, że na banku ciąży taki sam obowiązek informacyjny wobec każdej osoby zawierającej umowę kredytową.

flaga Unii Eurpejskiej

Szybsze orzekanie w sprawach frankowych po wyroku TSUE

Dla portalu bankier.pl treść wyroku komentuje Paweł Wójcik, Prezes Zarządu Votum Finance Help, mówiąc, że:

Stanowisko TSUE może zrewolucjonizować dotychczasową metodykę prowadzenia postępowań sądowych w sprawach frankowych i przyspieszyć orzekanie. Popularność kredytów indeksowanych lub denominowanych do walut obcych powodowała, że zdecydowana większość umów zawierana była na tożsamych wzorcach. Skoro zatem określone postanowienia umowne zostały już uznane przez SOKiK za nieuczciwe i wpisane do Rejestru Klauzul Niedozwolonych, to ponowne ich badania w indywidualnych sporach sądowych mija się z celem. Dlatego orzeczenie TSUE z 21 września 2023 r. daje sądom krajowym kolejne narzędzie do nadania procesom Frankowiczów jeszcze większej dynamiki, co powinno w najbliższym czasie zaowocować jeszcze większą liczbą korzystnych wyroków.
Paweł Wójcik
Paweł Wójcik
Prezes Zarządu Votum Finance Help

Prezes Wójcik dodaje również, że interpretacja dokonana przez Trybunał [w odniesieniu do wymagań informacyjnych] jest istotna dla tych Konsumentów, którzy być może zwlekali z podjęciem decyzji o zakwestionowaniu swojej umowy kredytu frankowego z obawy przed odrzuceniem ich roszczeń z powodu swojego wykształcenia lub doświadczenia zawodowego, związanego z dziedziną finansów, bankowością lub prawem. Niemniej jednak, w wyroku TSUE wyraźnie podkreślił, że w przypadku, gdy jedna strona jest przedsiębiorcą, a druga to konsument, to druga strona zawsze korzysta z rozległej ochrony prawnej, niezależnie od swoich indywidualnych cech. Kredytobiorcy, których sprawa stanowi przedmiot niniejszego orzeczenia TSUE, stanowią doskonały przykład tego stanu rzeczy. Nawiasem mówiąc, pomimo że jeden z nich pracował w banku udzielającym kredytu, nadal ma on prawo skutecznie zakwestionować zawartą umowę na podstawie nieuczciwych postanowień.