Bank PKO BP przegrywa z Frankowiczami - tak wynika z raportu

Bank PKO BP przegrywa z Frankowiczami w IQ 2023 r.

Po pierwszych trzech miesiącach 2023 roku PKO Bank Polski SA opublikował raport kwartalny, w którym poinformował m.in. o liczbie nowych postępowań sądowych wytoczonych przez Frankowiczów oraz o prawomocnych rozstrzygnięciach takich spraw. Spośród 416 prawomocnych wyroków, które zapadły w I kwartale 2023 roku, aż 403 były korzystne dla Frankowiczów, co stanowiło imponujący wynik 96,9%. W tym samym czasie Kancelarie VotumGroup odniosły 97 prawomocnych zwycięstw w postępowaniach przeciwko PKO BP, wygrywając sprawy ze stuprocentową skutecznością.* W większości przypadków sądy orzekły nieważność umowy kredytowej.

Ile spraw przegrał bank PKO BP?

W pierwszym kwartale 2023 roku Kredytobiorcy reprezentowani przez Kancelarie z Grupy Kapitałowej Votum pozwali bank PKO BP 571 razy, co stanowi 21,38% z wszystkich, 2671 nowych postępowań sądowych przeciwko bankowi. Kredytobiorcy uzyskali 416 prawomocnych wyroków przeciwko PKO BP, a co ważne, aż 403 z nich były korzystne dla Frankowiczów! Ponadto, w tym samym okresie, czyli w pierwszym kwartale 2023 roku, Kancelarie GK Votum wygrały prawomocnie w 97 sprawach przeciwko PKO BP (100% skuteczności)*. Dodatkowo sądy prawomocnie orzekały nieważność umowy aż 96 razy.

wieżowce
Czy jest sens zawierać ugodę z PKO BP?

Bank PKO BP, podobnie jak wiele innych banków, proponuje swoim klientom zawarcie ugody w celu rozwiązania sporu drogą polubowną. Warto jednak zauważyć, że korzyści wynikające z uznania umowy kredytowej za nieważną znacznie przewyższają propozycje ugody ze strony banku. Sądowe orzeczenie o nieważności umowy kredytowej prowadzi do całkowitego anulowania salda zadłużenia i zwolnienia Frankowiczów z obowiązku spłaty kolejnych rat. Zawarcie ugody natomiast skutkuje kontynuacją spłaty kredytu na podstawie marży i stawki WIBOR. Warto również zaznaczyć, że propozycje ugody ze strony banku nie są adresowane do osób, które już spłaciły swoje „kredyty frankowe”. Tym klientom przysługuje skuteczne dochodzenie swoich praw w sądach, w tym żądanie zwrotu często znacznie przepłaconej sumy kapitału.

*wyroki prawomocne zapadłe w IQ 2023 r. w sprawach prowadzonych przez Kancelarie GK Votum przeciwko PKO BP SA