Ugody 2023. Jakie warunki proponuje PKO BP, BOŚ, Millennium?

Ugody 2023. Jakie warunki proponuje PKO BP, BOŚ, Millennium?

Wciąż wielu Frankowiczów rozważa, czy powinni zawrzeć ugodę z PKO BP, BOŚ Bank i Millennium czy może lepiej jest złożyć pozew do sądu? Chociaż szczegóły ofert ugód różnią się, wspólnym elementem jest przeliczenie kredytu CHF na złotówki, częściowe umorzenie salda zadłużenia oraz przeniesienie na wyższe oprocentowanie, typowe dla kredytów w polskich złotych. Niemniej jednak warto pamiętać o pamiętać o korzyściach jakie niesie za sobą stwierdzenie nieważności umowy kredytu CHF.

Co banki proponowały w ugodach w 2023 roku?

Rok 2023 okazał się niezwykle istotny dla Frankowiczów, ponieważ w czerwcu TSUE wydał dwa znaczące orzeczenia dotyczące:

Dla banków szczególnie dotkliwym uderzeniem okazało się zwłaszcza pierwsze orzeczenie, które jednoznacznie stwierdziło, że banki nie mogą żądać żadnych dodatkowych opłat z tytułu nieważnych umów kredytów frankowych, poza zwrotem samego kapitału kredytu. To orzeczenie skłoniło większą liczbę Kredytobiorców do wyboru drogi sądowej i zmusiło niektóre banki do elastycznego podejścia do swoich wcześniejszych propozycji ugód, a inne do przedstawienia nowych ofert dla Frankowiczów. Jednak błądzą ci, którzy zakładali, że po niekorzystnym dla banków orzeczeniu TSUE banki będą oferować ugody, które równie korzystnie wpłyną na Kredytobiorców, jak wygrana w sądzie. Żadna z proponowanych ugód banków nie przynosi takich korzyści, jak uznanie umowy za nieważną przez sąd.

kobieta wskazuje palcem

Ugoda z PKO BP

PKO BP jako pierwszy bank wdrożył ogólnokrajowy program ugód dla Frankowiczów na początku października 2021 roku. W początkowej fazie programu bank proponował ugody opierające się na koncepcji proponowanej przez Szefa KNF. Proces polegał na przeliczeniu salda zadłużenia na złotówki, jakby początkowo kredyt był udzielony w polskich złotych, a oprocentowanie było oparte na formule WIBOR plus historyczna marża, stosowana do hipotecznych kredytów w złotówkach w okresie, kiedy ugoda była zawierana. W ramach tej opcji bank porównywał łączną kwotę rat hipotecznego kredytu w złotówkach z tym, co Kredytobiorca faktycznie spłacił zgodnie z harmonogramem kredytu w frankach szwajcarskich, aby obliczyć ewentualną nadpłatę lub niedopłatę.

 

Zazwyczaj, po kilkunastu latach spłaty, zwykle pozostaje nadpłata, która zostaje umorzona. Pozostałe zadłużenie jest rozkładane na raty, oprocentowane na podstawie stawki WIBOR-u. Aktualnie ta stawka jest o około 4 procent wyższa niż stawka SARON, która określa poziom oprocentowania kredytów udzielanych w frankach szwajcarskich, dlatego też po przeliczeniu na złote, raty mogą być wyższe.

 

Co więcej, PKO BP od pewnego czasu proponuje także opcję zmiany kredytu na złotowy z oprocentowaniem stałym przez okres pięciu lat. Przed zawarciem ugody w przypadku kredytów frankowych w PKO BP, przeprowadza się mediacje za pośrednictwem Sądu Polubownego przy KNF.

frank

Ugoda z BOŚ Bank

BOŚ Bank szybko podążył za PKO BP, wprowadzając wariant ugód zgodnie z propozycją Szefa KNF. Proces obejmuje przewalutowanie kredytu na złotówki, traktując go tak, jakby początkowo został udzielony w PLN, z oprocentowaniem zmiennej stopy WIBOR plus marża. Mediacje poprzedzające ugody – tak jak w przypadku PKO BP – odbywają się za pośrednictwem Sądu Polubownego.

Ugoda z Bank Millennium

Już w 2020 roku Bank Millennium rozpoczął proponowanie ugód, które polegają na zmianie na kredyty w złotówkach. Bank ten nie przyjął wersji ugód proponowanej przez Szefa Komisji Nadzoru Finansowego, lecz opracował własną autorską koncepcję. Kredytobiorcy otrzymują od Banku Millennium propozycje przeliczenia pozostałego salda zadłużenia po niższym kursie niż ten na rynku, co prowadzi do częściowego zmniejszenia salda długu, a pozostała część zadłużenia jest oprocentowana według wzoru WIBOR plus marża.

 

W niektórych przypadkach bank oferuje klientom również przewalutowanie całego kredytu wstecznie na złotówki, ustalając pozostałą kwotę do spłaty w polskich złotych oraz wprowadzając stałą stopę procentową na okres pięciu lat (np. 6,35%) lub zmienną stopę procentową. Ostatnio Bank Millennium ogłosił, że jest gotów do indywidualnych negocjacji w celu zawarcia ugody z Frankowiczami. Wśród dostępnych opcji wymienia się przewalutowanie kredytu na złotówki, przedterminową częściową lub całkowitą spłatę oraz inne formy ugód na dobrowolnych warunkach.

sędzina

Czy Frankowiczom opłaca się zawrzeć ugodę z bankiem?

Jak można zauważyć, banki mają zróżnicowane podejście do rozwiązania konfliktu z Frankowiczami.. W ofertach można znaleźć zarówno te, które wydają się być absurdalne, jak i takie, które wydają się być rozsądne. Ważne jest jednak rozważenie faktu, że po przekształceniu kredytu na złote, część odsetkowa raty wzrośnie, zarówno w przypadku stałego okresowo oprocentowania, jak i przejścia na oprocentowanie bazujące na wskaźniku WIBOR. Warto również podkreślić, że oprocentowanie kredytów w polskich złotych jest zazwyczaj wyższe niż w przypadku kredytów w szwajcarskich frankach. Ponadto, należy zaznaczyć, że żadna ugoda nie przyniesie Frankowiczom takich korzyści jak prawomocne stwierdzenie nieważności umowy kredytowej. Najistotniejszym elementem z punktu widzenia Kredytobiorcy CHF jest fakt, że po wydaniu wyroku sądu, Kredytobiorca całkowicie uwalnia się od obowiązku dalszej spłaty toksycznego kredytu.

Więcej informacji: www.franknews.pl