Rodzaje oprocentowania spotykane w umowach kredytów hipotecznych PLN

Strony umowy kredytu mają do wyboru 3 typy oprocentowania: stałe, okresowo stałe oraz zmienne. Powyższe rodzaje sposobu oprocentowania charakteryzują się różnym poziomem ryzyka stopy procentowej. Warto przy tym nadmienić, że znowelizowana dnia 3 grudnia 2019 r. Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie wprowadziła obowiązek posiadania przez banki oferty kredytów […]
Czytaj więcej

Jakie elementy powinna zawierać umowa kredytu?

Weryfikacja spełnienia warunków formalnych przewidzianych dla umowy kredytu niepowiązanego z walutą obcą („w złotówkach„), wymaga porównania zapisów umowy z treścią przepisów obowiązujących w dacie podpisania umowy kredytu. Z uwagi na to, że umowy kredytu (zwłaszcza zawierane w celu zakupu nieruchomości) mogą być wykonywane nawet przez kilkadziesiąt lat, poniżej zestawiamy treść ustawy prawo bankowego zarówno z […]
Czytaj więcej
pomoc złotówkowiczom jakie konsekwencje Votum Finance Help

Konsekwencje nieważności umowy kredytu w związku z brakiem określenia warunków zmiany oprocentowania.

Wyrok potwierdzający nieważność umowy kredytu na skutek wadliwego określenia warunków zmiany oprocentowania kredytu, bez względu na to jaka podstawa prawna została przyjęta za uzasadnienie orzeczenia, wiąże się szeregiem ekonomicznych konsekwencji dla obu stron umowy, wobec której stwierdzono nieważność. Na wstępie, należy założyć, że stwierdzenie nieważności umowy kredytu ma skutek ex tunc, czyli od daty jej […]
Czytaj więcej